Notowania

INK Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23.07.2018 roku podpisał z TAURON Wytwarzanie S.A. (dalej „TAURON”) umowę, na mocy której Spółka zobowiązuje się wykonać na rzecz TAURON zadanie pn. „Odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie” (dalej "Umowa").
Wartość Umowy wynosi 49 mln zł brutto, natomiast termin jej realizacji określony został na 24.01.2020 roku. TAURON może dochodzić od Spółki kar umownych m. in. w przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji (0,05% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki), opóźnienia w wykonaniu w terminie kluczowego etapu realizacji (0,05% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki), opóźnienia w podpisaniu protokołów przejęcia (0,08% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki), odstąpienia przez TAURON od Umowy z winy Spółki (10% wartości Umowy brutto). W przypadku gdy Spółka nie dochowa wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Spółka zapłaci karę w wysokości 5% wartości Umowy brutto za każdą niezatrudnioną osobę. Spółka będzie zobowiązana również do zapłaty kar umownych w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych.

Inne komunikaty