ALCHEMIA: strona spółki
10.08.2018, 11:05

ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 10.08.2018 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("DM mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 2.040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) sztuk akcji własnych, przy czym Emitent wyjaśnia, iż transakcja o której mowa powyżej została zrealizowana przez DM mBank S.A. niezależnie od Emitenta w ramach zlecenia o charakterze ramowym złożonym przez Emitenta w dniu 24 lipca 2018 r.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, zmienionym uchwałą nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018r. Zgodnie z informacją przekazaną przez mBank S.A., w dniu 10.08.2018 roku zrealizowano nabycie o godz.: - 10:10:39 zrealizowano nabycie 400 (słownie: czterysta) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,04 zł; - 10:10:48 zrealizowano nabycie 400 (słownie: czterysta) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,04 zł; - 10:10:49 zrealizowano nabycie 400 (słownie: czterysta) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,04 zł; - 10:11:03 zrealizowano nabycie 840 (słownie: osiemset czterdzieści) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0004% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,04 zł; W wyniku transakcji z dnia 10.08.2018 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 19.713.313 szt. akcji własnych, stanowiących 9,857% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,857% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Inne komunikaty

Notowania