Notowania

GPW: strona spółki
22.08.2018, 11:38

GPW Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. powzięła informację o rezygnacji ze skutkiem na dzień 20 sierpnia 2018 r. członka Rady Giełdy pana Krzysztofa Kaczmarczyka, w związku z zamiarem podjęcia nowych obowiązków zawodowych.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty