Notowania

BOGDANKA: strona spółki
14.09.2018, 13:10

LWB Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

Zarząd LW Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14.09.2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 7.09.2018 r. rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24.08.2018 r.
Przedmiotowe zmiany Statutu dotyczą: 1. zmiany dotychczasowego § 14 ust. 7 w brzmieniu: „7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.", który otrzymał nowe brzmienie: „7. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 6, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 6 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) i 4), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników." 2. wykreślenia w § 14 ust. 9 w brzmieniu: „9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej." Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. zmiany. Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 1 RMF GPW.

Załączniki

Inne komunikaty