Notowania

HELIO: strona spółki
14.09.2018, 14:52

HEL Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 14 września 2018 r. Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 1.300 tys. zł, należne Emitentowi od spółki „Piotr i Paweł” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Kontrahent”).
Odpis zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy 2017/2018, co wpłynie negatywnie na wysokość wyniku netto Emitenta. W związku z powyższym należy się spodziewać, że w przeciwieństwie do ostatniego kwartału poprzedniego roku obrotowego (kwiecień – czerwiec 2017), wynik netto ostatniego kwartału roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień – czerwiec 2018) będzie ujemny. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., które Spółka opublikuje w dniu 30 października 2018 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podjął wcześniej liczne działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony Kontrahenta. Powyższa kwota nie jest zatem ostateczna i może ulec zmianie w toku prowadzonych czynności windykacyjnych. Ze względu jednak na powziętą dziś informację o otwarciu przez sąd postępowania sanacyjnego wobec Kontrahenta, w ocenie Spółki ryzyko nieściągalności przedmiotowych należności znacząco wzrosło, co było bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy zdarzenia istotnie wpływającego na wyniki finansowe Spółki w danym okresie sprawozdawczym.

Inne komunikaty