Notowania

PAMAPOL: strona spółki
29.11.2018, 16:08

PMP Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. (Emitent) na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 29 listopada 2018 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego WZPOW z kwoty 30.095.600 zł do kwoty 37.230.600 zł, to jest o kwotę 7.135.000 zł, poprzez utworzenie 142.700 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym WZPOW obejmie Emitent i pokryje je w całości wkładem gotówkowym. Udziały zostaną objęte po wartości nominalnej, za łączną kwotę 7.135.000 zł. Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego Emitent posiadać będzie 723.246 udziałów w WZPOW, stanowiących 97,13% kapitału zakładowego i uprawniających do 97,13% w ogólnej liczbie głosów w WZPOW.
Jednocześnie wobec utrzymującego się, po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych WZPOW, stanu w którym zgodnie z art. 233 Kodeksu spółek handlowych wymagane jest powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na dalsze istnienie WZPOW. O podjęciu analogicznej uchwały w 2017 roku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Inne komunikaty