Notowania

AWBUD: strona spółki
6.12.2018, 15:56

AWB Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2019 r. Pana Wojciecha Góreckiego do składu Zarządu Emitenta na okres 3 (trzy)- letniej kadencji i powierzeniu funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Górecki (i) nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, (ii) nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Emitenta, jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys zawodowy Pana Wojciecha Góreckiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty