Notowania

ELZAB: strona spółki
13.12.2018, 19:20

ELZ Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.12 2018 r. otrzymał zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 o następującej treści:
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,ALTUS TFI S.A."), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELZAB S.A. (,,Spółka") Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11.12.2018 r. przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami: -ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, -ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, - ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, - ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia, - ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1 201 776 akcji Spółki, stanowiących 7,45%% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 201 776 głosów, co stanowiło 7,38 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 142 273 akcji Spółki, stanowiących 0,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 142 273 głosów w Spółce, co stanowi 0,87 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 16 137 050. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 16 282 930. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.

Inne komunikaty