Notowania

PAMAPOL: strona spółki
21.12.2018, 15:49

PMP Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. powziął informację o podpisaniu przez PKO Faktoring S.A. (Faktor) aneksów do umów faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka oraz umów faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka (łącznie Umowy), zawartych pomiędzy Emitentem oraz spółką zależną Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) a Faktorem, stanowiących kontynuację dotychczasowej formy finansowania, o której Emitent informował w treści raportów bieżących nr 11/2013, 41/2013, 5/2014, 44/2014, 12/2015, 1/2016, 17/2016, 19/2016, 21/2017 i 33/2017.
Na mocy zawartych aneksów do Umów zmienił się na czas nieoznaczony okres obowiązywania udzielonego przez Faktora dla Emitenta i WZPOW limitu finansowania. Ponadto, zmieniono zakres przedmiotowy zawartych umów faktoringu z przejęciem ryzyka, poszerzając ich treść także o transakcje faktoringu eksportowego w walucie EUR lub USD. Jednocześnie Emitent informuje, iż łączny limit finansowania udzielony przez Faktora w ramach zawartych Umów nie uległ zmianie i wynosi 20 mln zł oraz stanowi górną granicę finansowania wypłaconego na podstawie Umów, co jest zgodne z warunkami określonymi w umowie kredytu konsorcjalnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2017. Łączny limit finansowania dla Emitenta wynosi 16 mln zł a dla WZPOW odpowiednio 4 mln zł.

Inne komunikaty