Notowania

TOYA: strona spółki
24.12.2018, 12:07

TOA Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji

Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. podjął decyzję o przystąpieniu do procesu negocjacyjnego ze strefą ekonomiczną zlokalizowaną w prowincji Zhejiang w Chińskiej Republice Ludowej (dalej: Strefa) zmierzającego do przygotowania, sporządzenie i podpisanie umowy pomiędzy Emitentem a Strefą której przedmiot ma umożliwić Emitentowi zwiększenie powierzchni magazynowych poprzez wybudowanie magazynu (dalej: Projekt) na terenie Strefy.
Realizacja Projektu wiąże się z intensywnym rozwojem Grupy Kapitałowej TOYA S.A. (dalej: Grupa) i wynikającą stąd koniecznością zapewnienia wysokiej dostępności towaru, zarówno dla Emitenta jak i pozostałych spółek w Grupie. Grupa od wielu lat z powodzeniem zarządza łańcuchem dostaw, na który składają się dostawcy i klienci na wielu kontynentach. Grupa dostosowuje te działania do bieżących potrzeb mając na względzie zapewnienie efektywności przy maksymalnym ograniczeniu kosztów z tym związanych. Na chwilę obecną Emitent rozważa możliwość realizacji inwestycji przez nowo utworzoną spółkę zależną od Emitenta. Emitent podkreśla, że na chwilę obecną żadne ostateczne ustalenia nie zostały poczynione, zaś rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków umowy. Emitent zastrzega jednocześnie, że realizacja Projektu wymaga uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz uzyskania pożądanej struktury finansowania projektu. W przypadku zawarcia umowy, której dotyczą negocjacje, Emitent poinformuje o jej zawarciu odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty