Notowania

ALCHEMIA: strona spółki
11.01.2019, 16:07

ALC Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Alchemia) powziął informację o ogłoszeniu w dniu 11 stycznia 2019 roku przez: (i) Pana Romana Krzysztofa Karkosika; (ii) Panią Grażynę Wandę Karkosik; (iii) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; (iv) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (v) EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wzywający), działającymi łącznie i w porozumieniu (Porozumienie), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia S.A. tj. na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających poziomu 100% kapitału zakładowego / ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A.
Zgodnie z treścią Wezwania, jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu akcji Wzywający osiągną łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Wzywający podejmą działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym. Zgodnie z treścią Wezwania intencją Wzywających jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Inne komunikaty