Notowania

GPW: strona spółki
11.01.2019, 16:31

GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
1. Raporty roczne: - Raport roczny GPW za 2018 r. – 28 lutego 2019 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2018 r. – 28 lutego 2019 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2019 roku – 29 kwietnia 2019 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2019 roku – 30 października 2019 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2019 roku – 31 lipca 2019 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty