Notowania

GPW: strona spółki
11.01.2019, 16:31

GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
1. Raporty roczne: - Raport roczny GPW za 2018 r. – 28 lutego 2019 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2018 r. – 28 lutego 2019 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2019 roku – 29 kwietnia 2019 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2019 roku – 30 października 2019 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2019 roku – 31 lipca 2019 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
GPW Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,40
-1,07
2019-10-03
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,87
2019-10-01
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.
39,95
+0,13
2019-09-04
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,10
-0,37
2019-08-07
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r.
40,00
-0,13
2019-08-06
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019
39,40
+1,52
2019-07-31
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
38,90
0,00
2019-07-15
GPW Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43,90
+0,91