Notowania

OPENFIN: strona spółki
11.01.2019, 17:21

OPF REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia
29 kwietnia 2016 r., raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., raportu bieżącego nr 158/2018 r. z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 169/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., informuje o zrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. postanowień umownych w przedmiocie płatności: - kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), powiększonej o kwotę 270.369,86 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 98.380 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4.356,30 złotych (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. do umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. - kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększonej o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 34.020,72 zł (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.799,47 złote (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy) z tytułu odroczonego terminu płatności, którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 2 z dnia 4 grudnia 2018 r. do Umowy Nabycia. - kwoty 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 605.000,86 złotych (sześćset pięć tysięcy złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, , którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 r w oparciu o Umowę Nabycia. Zrealizowane przez Emitenta, a wskazane wyżej płatności w całości wypełniają zobowiązania Emitenta wynikające z Umowy Nabycia oraz zwartych do niej Aneksów o których Emitent informował w wyżej wskazanych raportach bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

Inne komunikaty