Notowania

SFINKS: strona spółki
11.01.2019, 18:42

SFS Zawiadomienie o przekroczeniu przez Quercus TFI 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), w którym poinformowano o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: „Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz Acer Aggressive FIZ (Fundusze) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Sfinks Polska S.A. (Spółka) oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce. Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 9 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 1 552 524 akcje Spółki, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 552 524 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 10 stycznia 2019 r. Fundusze posiadały 1 628 328 akcje Spółki, co stanowiło 5,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 628 328 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadających akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.”

Inne komunikaty