Notowania

ALCHEMIA: strona spółki
14.01.2019, 16:19

ALC Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Eastside Capital Investements Spółka z o.o. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia: „Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Eastside Capital Investements Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374964, NIP 5272643944, REGON 142726043 („Eastside”) informuje, że w wyniku przejęcia na własność przez spółkę bezpośrednio zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego (przejęcie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika), tj. 9.995.000 akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), przekroczony został pośrednio próg 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej Eastside posiadał pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Alchemia stanowiących, po zaokrągleniu, 2,63%, kapitału zakładowego Alchemia, uprawniających do 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących, po zaokrągleniu, 2,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, Eastside posiada pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 15.245.000 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego i uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Ponadto Eastside informuje, że: - nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; - nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia; - nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie”.

Inne komunikaty