Notowania

WIKANA: strona spółki
25.01.2019, 16:42

WIK Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A.

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r. otrzymał od Pana Mariusza Franciszka Ryżkowskiego, działającego w imieniu własnym, a także w imieniu: Pana Pawła Szczepaniaka i Pana Roberta Tomczewskiego, zwanych dalej łącznie: „Zawiadamiającymi”, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), z którego wynika, że łączny udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. Zgodnie z otrzymaną informacją, Zawiadamiających łączy ustne porozumienie dotyczące współdziałania i zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, jak również prowadzenia spójnej polityki wobec Spółki.
Z zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę wynika, że: - zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie, nastąpiła w dniu 24 stycznia 2019 roku w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w których Zawiadamiający nabyli łącznie 8 000 akcji, co spowodowało przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; - przed rozliczeniem transakcji zawartych w dniu 24 stycznia 2019 roku Zawiadamiający posiadali następującą liczbę akcji: a. Paweł Szczepaniak posiadał bezpośrednio 736 000 akcji Spółki reprezentujących 3,68% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiadał bezpośrednio 208 650 akcji Spółki reprezentujących 1,04% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; c. Robert Tomczewski posiadał bezpośrednio 50 200 akcji Spółki reprezentujących 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; natomiast łącznie Zawiadamiający posiadali 994 850 akcji Spółki reprezentujących 4,97% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; - po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 24 stycznia 2019 roku Zawiadamiający aktualnie posiadają następującą liczbę akcji: a. Paweł Szczepaniak posiada bezpośrednio 744 000 akcji Spółki reprezentujących 3,72% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiada bezpośrednio 208 650 akcji Spółki reprezentujących 1,04% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; c. Robert Tomczewski posiada bezpośrednio 50 200 akcji Spółki reprezentujących 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; łącznie natomiast Zawiadamiający aktualnie posiadają 1 002 850 akcji Spółki reprezentujących 5,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; - nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki; - nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; - nie dotyczy ono art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy; - łącznie Zawiadamiający posiadają 1 002 850 głosów reprezentujących 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty