Notowania

IDMSA: strona spółki
11.02.2019, 15:55

IDM Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA lub Spółka) stosownie do § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) w odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie terminów raportów okresowych w roku 2019, niniejszym przekazuje do publicznej informacji, że:
1. termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 wyznaczony pierwotnie na dzień 22.04.2019 r. zostaje zmieniony na dzień 18.04.2019 r., 2. termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 wyznaczony pierwotnie na dzień 22.04.2019 r. zostaje zmieniony na dzień 18.04.2019 r.

Inne komunikaty