Notowania

ELZAB: strona spółki
27.02.2019, 19:15

ELZ Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.02.2019 r. otrzymał podpisaną umowę z Alior Bank S.A. Biurem Maklerskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, na pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji Emitenta oraz praw do akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych według zasad i trybie określonym
w Umowie, a także stosownie do obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych regulacjach dotyczących obrotu giełdowego. Animator na podstawie zawartej umowy zobowiązał się w szczególności do podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu akcjami Emitenta przez składanie zleceń kupna i sprzedaży na warunkach określonych w umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 01.03.2019 r., o ile Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie funkcji Animatora Emitenta na podstawie Umowy. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Inne komunikaty