Notowania

TOYA: strona spółki
4.03.2019, 15:25

TOA Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie

TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Umowa”). Przedmiotem umowy jest limit wierzytelności udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. W pierwszej kolejności środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z Umową o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z terminem spłaty na 08 marca 2019r. (o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt. 25.1.3).
Kwota kredytu wynosi 40 000 000 zł. Termin spłaty to 3 marca 2020r. Zabezpieczenie kredytu stanowi:  hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Strzeleckiej 1 oraz  weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową. Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR ON powiększonej o marżą Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty