Notowania

GPW: strona spółki
14.03.2019, 16:14

GPW Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „Giełda”), informuje, że działając na wniosek akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 334 § 2 i art. 341 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Spółki podjął w dniu 14 marca 2019 r. uchwałę o dokonaniu zamiany 7.000 (siedmiu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B.
Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych i jest podzielony na 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym po zamianie: 14.772.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych: 1) w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, oraz 2) w sposób określony w § 9 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki; 27.199.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B powoduje zmianę liczby głosów z akcji Spółki w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki będą łącznie uprawniać do 56.744.470 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 29.544.940 głosów z akcji serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz 27.199.530 głosów z akcji serii B. Zamiarem Zarządu Giełdy jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B powstałych po zamianie do obrotu giełdowego. Podstawa prawna: § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty