Notowania

HANDLOWY: strona spółki
14.03.2019, 18:44

BHW Informacja dotycząca zmiany propozycji terminu wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 7/2019 z dnia 13 marca 2019 roku, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku podjął uchwałę i zaproponował zmianę terminu wypłaty dywidendy, na dzień 24 czerwca 2019 roku. Powyższa propozycja Zarządu Banku zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały.

Inne komunikaty