Notowania

CHEMOS: strona spółki
14.03.2019, 20:57

CHS Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 24 maja 2019 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 22 listopada 2019 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2019 r. II. Raport półroczny: Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 27 września 2019 r. III. Raporty roczne: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 26 kwietnia 2019 r. Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Inne komunikaty