Notowania

KREDYTIN: strona spółki
15.03.2019, 15:25

KRI Częściowy wykup obligacji serii A1 oraz C1 w celu ich umorzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2019 r. Emitent dokonał nabycia na rynku wtórnym części tj. 2.821 sztuk obligacji serii A1 („Obligacje 1”) oraz 995 sztuk obligacji serii C1 („Obligacje 2”) wyemitowanych przez Spółkę, w celu ich umorzenia.
Obligacje 1 zostały wyemitowane w liczbie 120.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 72/2016 z dnia 28 września 2016 r., 77/2016 z dnia 3 października 2016 r., 17/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. Obligacje 1 zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 7 października 2019 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych. Obligacje 2 zostały wyemitowane w liczbie 103.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 29 marca 2020 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych. Ponadto zgodnie z raportem bieżącym nr 53/2018 z dnia 11 października 2018 r. Spółka dokonała umorzenia części Obligacji 2 po dokonaniu ich wykupu na rynku wtórnym. Obligacje 1 i Obligacje 2 zostały wykupione poniżej ich wartości nominalnej. W dniu wykupu Obligacje 1 i Obligacje 2 uległy umorzeniu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
KRI Częściowy wykup obligacji serii A1 oraz C1 w celu ich umorzenia.
10,80
0,00
2019-03-11
KRI Powzięcie wiedzy o treści wniesionego przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce i innym podmiotom o zapłatę odszkodowania w kwocie 51.847.764 zł
10,30
0,00
2019-03-01
KRI QS 3/2018: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10,40
0,00
2019-02-27
KRI Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
9,50
+5,26
2019-01-28
KRI Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 stycznia 2019 r.
11,00
-0,91
2019-01-24
KRI treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
11,00
-2,73
2019-01-23
KRI informacja o zgłoszeniu projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki.
10,90
+0,92
2019-01-21
KRI Informacja o zgłoszeniu projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki.
10,90
0,00
2019-01-04
KRI informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
11,80
0,00
2019-01-04
KRI Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r.
11,80
0,00