Notowania

KREDYTIN: strona spółki
15.03.2019, 15:25

KRI Częściowy wykup obligacji serii A1 oraz C1 w celu ich umorzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2019 r. Emitent dokonał nabycia na rynku wtórnym części tj. 2.821 sztuk obligacji serii A1 („Obligacje 1”) oraz 995 sztuk obligacji serii C1 („Obligacje 2”) wyemitowanych przez Spółkę, w celu ich umorzenia.
Obligacje 1 zostały wyemitowane w liczbie 120.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 72/2016 z dnia 28 września 2016 r., 77/2016 z dnia 3 października 2016 r., 17/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. Obligacje 1 zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 7 października 2019 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych. Obligacje 2 zostały wyemitowane w liczbie 103.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 29 marca 2020 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych. Ponadto zgodnie z raportem bieżącym nr 53/2018 z dnia 11 października 2018 r. Spółka dokonała umorzenia części Obligacji 2 po dokonaniu ich wykupu na rynku wtórnym. Obligacje 1 i Obligacje 2 zostały wykupione poniżej ich wartości nominalnej. W dniu wykupu Obligacje 1 i Obligacje 2 uległy umorzeniu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-09
KRI Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
7,80
0,00
2019-10-07
KRI Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
7,80
0,00
2019-10-03
KRI Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki
7,80
0,00
2019-10-02
KRI Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2019 r.
7,80
0,00
2019-09-25
KRI Powołanie osób nadzorujących
7,85
0,00
2019-09-25
KRI Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
7,85
0,00
2019-09-06
KRI informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
7,80
0,00
2019-09-05
KRI Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r.
7,80
0,00
2019-08-29
KRI QS 1/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,15
0,00
2019-08-29
KRI Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
8,15
0,00