Notowania

DENTAMDC: strona spółki
27.03.2019, 22:26

DAM Rozpoczęcie działalności w nowym segmencie oraz uruchomienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o rozpoczęciu działalności operacyjnej w segmencie sprzedaży hurtowej materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa. W ramach tej działalności Spółka nawiązała współpracę z jednym z polskich producentów i importerów tego typu towarów.
W celu sfinansowania startu nowej działalności Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40 tys. zł, w drodze emisji 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zostanie w całości wyłączone. Proponowana cena emisyjna, która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. Emisja akcji zostanie dokonana w ramach uchwalonego kapitału docelowego. Akcje zostaną zaoferowane podmiotowi współpracującemu ze Spółką.

Inne komunikaty