Trwa ładowanie...
bEikAaHp

Notowania

BALTICON: strona spółki
30.04.2019, 22:49

BLT Zawarcie umowy o kredyt w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie terminalu intermodalnego

Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2019 roku umowy o kredyt unijny złotowy na finansowanie inwestycji (dalej „Kredyt”) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”).
Celem Kredytu jest finansowanie wkładu własnego Emitenta w koszty realizacji inwestycji, polegającej na budowie terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerów transportu intermodalnego – etap nr 1 inwestycji, związanej z projektem numer POIS.03.02.00-00-0051/18 w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny (dalej: „Inwestycja”). Łączna kwota udzielonego Kredytu wynosi 3.143.700,00 zł. Kredyt jest udzielany na okres do kwietnia 2026 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 3M. Zabezpieczeniem Kredytu jest w szczególności hipoteka umowna na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja, pierwotnie do kwoty 1.226.200,00 zł, następnie po oddaniu do użytkowania etapu nr 1 Inwestycji do kwoty 4.208.200,00 zł i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych Emitenta o wartości minimalnej 1.000.000,00 zł i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów.

Inne komunikaty

bEikAaHX