Notowania

KKH Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 maja 2019 roku

Zarząd Spółki K&K HERBAL POLAND S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 maja 2019 roku.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty