Notowania

PCR Dopuszczenie do obrotu obligacji serii FA

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 421/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7, §3a ust. 1 i 2 oraz §8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 220 000 obligacji na okaziciela serii FA spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł każda.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty