Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR Wprowadzenie do obrotu obligacji serii HC

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie §36, §37 i §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 399/2024 z dnia 25 marca 2024 roku, w której postanowił:
1) wprowadzić z dniem 27 marca 2024 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250 000 obligacji na okaziciela serii HC spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00316″; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR0629″. Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty