Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2023 w kwocie 247 654 516,50 zł (dalej: „Zysk”).
Zarząd rekomenduje podział Zysku w następujący sposób: – kwota 133 017 110,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 6,70 PLN na jedną akcję, – kwota 114 637 406,50 PLN na kapitał zapasowy Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.2 pkt1) Statutu Spółki niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Inne komunikaty