Notowania

ELQ: strona spółki
1.06.2019, 17:16

ELQ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELQ S.A. (dalej: "WZ"), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marty Jędrak ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu WZ, projekty uchwał na WZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na WZ. § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

Załączniki

Inne komunikaty