Notowania

QUMAK: strona spółki
12.06.2019, 16:37

QMK Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce (VALUE FIZ)

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości – Piotr Duda informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 otrzymał drogą mailową zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przesłane przez akcjonariusza, VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez tego akcjonariusza z 9,78% do 0% (sprzedaż wszystkich akcji).
Zgodnie z przesłanym przez Akcjonariusza oświadczeniem: "VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”) reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że: 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży 3 950 000 ( słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki pod firmą Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”), poza rynkiem regulowanym w dniu 6 czerwca 2019r. zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 3 950 000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 9,78% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 950 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz nie posiada akcji Spółki. 4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu, nie posiadają akcji Spółki. 5. Inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. 7. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie." Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości – Piotr Duda

Inne komunikaty