Notowania

UNIBEP: strona spółki
12.06.2019, 18:31

UNI Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r. (ZWZ).
ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2018 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 8-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 marca 2019 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad ZWZ zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 16 maja 2019 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Inne komunikaty