Notowania

ATT Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 31 maja 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje treść uchwały Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o wycofanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji o podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz treść uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
Niniejsze dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki jako materiały dotyczące przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty