Notowania

CCC: strona spółki
12.06.2019, 21:23

CCC Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pani Zofii Dzik na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent informuje, że Pani Zofia Dzik złożyła oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty