Notowania

ATT Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. - korekta

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 37/2019 opublikowanym w dniu 12 czerwca 2019 roku w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu nowo powołanemu Członkowi Zarządu Spółki.
Pełna treść raportu bieżącego nr 37/2019 po korekcie: Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Tomasza Hryniewicza i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Zarządu Spółki Pan Tomasz Hryniewicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Hryniewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty