Notowania

RADPOL: strona spółki
25.06.2019, 21:10

RDL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż głosy na Zgromadzeniu liczone były przy użyciu systemu komputerowego, podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 4 porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty