Notowania

MXP Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Zarząd Maxipizza S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; działanie RPSW 02.05.00. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Numer naboru: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19. Tytuł projektu :Produkcja innowacyjnych produktów w firmie Maxipizza S.A. z wykorzystaniem piołunu oraz drożdży piwowarskich.
Głównym założeniem projektu jest pozyskanie dofinansowania na wyposażenie restauracji, która zostanie uruchomiona przez Spółkę w nabywanej nieruchomości przy ulicy Zagnańskiej w Kielcach ( o której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z 11.05.2018 r. ) w tym zakup mikrobrowaru – aparatury składającej się ze śrutowni, modułu browarniczego, fermentowni i leżakowni, która jest niezbędna do rozpoczęcia produkcji. Koszt zakupu ok. 871 tys. zł plus powiązane z projektem wyposażenie pizzerii. Nakłady niekwalifikowalne poniesione zostaną ze środków własnych. Produktem, który powstanie w wyniku realizacji projektu, będzie innowacyjne regionalne piwo z zastosowaniem piołunu. Wartość projektu ogółem : 1 374 051,45 Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1 117 115,00 netto. Wartość wnioskowanego dofinansowania: 726 124,00 netto. Udział własny w wysokości 647 926,70 pokryty zostanie ze środków Emitenta.

Inne komunikaty