Notowania

ATT Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku - korekta

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. informuje, iż w załączniku do raportu bieżącego nr 40/2019 opublikowanego w dniu 27 czerwca 2019 roku, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wskazano liczbę głosów przy wynikach głosowania nad uchwałą nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Liczbę głosów „za" błędnie wskazano jako 76.6727 366, przy czym w rzeczywistości ta liczba wyniosła 76 727 366. Skorygowaną treść załącznika „ZWZ 27062019 Uchwały podjęte” Spółka przekazuje w załączeniu. Treść raportu bieżącego nr 40/2019 opublikowanego w dniu 27 czerwca 2019 roku pozostaje bez zmian. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty