Notowania

GETBACK: strona spółki
2.07.2019, 16:58

GBK Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. W raporcie tym, z uwagi na błąd pisarski, Spółka wskazała błędną nazwę funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa typu stand-still.
Spółka oświadcza, że zawarte w tym raporcie zdania: „Spółka jednocześnie informuje o zawarciu przez Spółkę z Globus umowy typu stand-still. Na mocy postanowień przedmiotowej umowy strony postanowiły to, że: _a_ Spółka nie będzie zaskarżała postanowienia, o którym poinformowała w niniejszym raporcie bieżącym, w zakresie w jakim Sąd zabezpieczył roszczenie Globus poprzez dokonanie zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris oraz sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 PLN; Spółka jest jednocześnie uprawniona zaskarżyć wyżej powołane postanowienie w pozostałym zakresie; _b_ Spółka zobowiązała się nie zaskarżać czynności komornika w ramach postępowania komorniczego dotyczących zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych Centauris; Spółka jest uprawniona zaskarżyć pozostałe czynności komornika dokonane w postępowaniu komorniczym; _c_ Spółka zobowiązała się spowodować to, że Centauris nie będzie zbywał swoich aktywów poniżej ceny rynkowej/warunków rynkowych w terminie związania stron powołaną umową _d_ Spółka zobowiązała się do tego, że jeżeli wartość 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris spadnie poniżej 20.000.000,00 PLN, to Spółka ustanowi albo spowoduje ustanowienie uzupełniającego do kwoty 20.000.000,00 PLN zabezpieczenia roszczenia Globus w sposób uzgodniony przez strony w odrębnym dokumencie, nie wykluczając w szczególności rozszerzenia zajęcia w ramach postępowania komorniczego na taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych Centauris, aby łączna wartość zajętych certyfikatów inwestycyjnych Centauris wynosiła nie mniej niż 20.000.000,00 PLN; _c_ Spółka zobowiązała się na bieżąco informować o sytuacji finansowej Centauris, w tym w szczególności o wartości certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów, w tym aktywów zastawionych; _e_ Globus zobowiązał się, że w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym spełnione będą łącznie następujące warunki: _1_ doręczenia Globus kopii _w postaci elektronicznej lub innej_ zażalenia Emitenta na postanowienie wraz z prezentatą _potwierdzeniem wpływu do Sądu_ albo potwierdzeniem nadania przesyłką poleconą do Sądu, którego zakres zaskarżenia nie obejmuje _i_ udzielenia zabezpieczenia w postaci dokonania zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris oraz _ii_ sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 PLN; _2_ niewniesienia przez Spółkę w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. skargi na dokonane przez komornika w dniu 5 czerwca zajęcia dotyczące 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris; _3_ doręczenia Globus kopii _w postaci elektronicznej lub innej_ pisemnego oświadczenia zarządu Spółki, złożonego nie wcześniej niż 20 czerwca 2019 r., że wniesione środki zaskarżenia bądź jakiekolwiek inne środki zaskarżenia, nie są sprzeczne z powołaną wyżej umową, postanowienie oraz dokonane przez komornika w dniu 5 czerwca zajęcia dotyczące 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris nie zostały zaskarżone w inny sposób; złoży u komornika pismo, w którym oświadczy, że cofa wniosek o wykonanie postanowienia, który wywołał postępowanie komornicze co do zajęcia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych oraz wierzytelności wskazanych w postanowieniu za wyjątkiem wniosku o zajęcie 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris; wniesie o natychmiastowe wydanie postanowienia o uchyleniu wszystkich zajęć dokonanych przez komornika w ramach postępowania komorniczego, za wyjątkiem zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris; wniesie o kontynuowanie postępowania komorniczego wyłącznie w zakresie 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris oraz o umorzenie postępowania komorniczego w pozostałym zakresie. _f_ Globus zobowiązał się, że nie wniesie do komornika, ani innego komornika sądowego pisma _wniosku_ skutkującego zajęciem składnika majątkowego lub składników majątkowych Spółki innych niż 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris. Nadzorca Sądowy wyraził zgodę na zawarcie wyżej powołanej umowy. Umowa jest ważna i skuteczna od dnia jej zawarcia. Spółka informuje o wykonaniu umowy przez jej strony.” Powinny były brzmieć: „Spółka jednocześnie informuje o zawarciu przez Spółkę z Globus umowy typu stand-still. Na mocy postanowień przedmiotowej umowy strony postanowiły to, że: _a_ Spółka nie będzie zaskarżała postanowienia, o którym poinformowała w niniejszym raporcie bieżącym, w zakresie w jakim Sąd zabezpieczył roszczenie Globus poprzez dokonanie zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ oraz sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 PLN; Spółka jest jednocześnie uprawniona zaskarżyć wyżej powołane postanowienie w pozostałym zakresie; _b_ Spółka zobowiązała się nie zaskarżać czynności komornika w ramach postępowania komorniczego dotyczących zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych Centauris 2 NSFIZ; Spółka jest uprawniona zaskarżyć pozostałe czynności komornika dokonane w postępowaniu komorniczym; _c_ Spółka zobowiązała się spowodować to, że Centauris 2 NSFIZ nie będzie zbywał swoich aktywów poniżej ceny rynkowej/warunków rynkowych w terminie związania stron powołaną umową _d_ Spółka zobowiązała się do tego, że jeżeli wartość 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ spadnie poniżej 20.000.000,00 PLN, to Spółka ustanowi albo spowoduje ustanowienie uzupełniającego do kwoty 20.000.000,00 PLN zabezpieczenia roszczenia Globus w sposób uzgodniony przez strony w odrębnym dokumencie, nie wykluczając w szczególności rozszerzenia zajęcia w ramach postępowania komorniczego na taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych Centauris 2 NSFIZ , aby łączna wartość zajętych certyfikatów inwestycyjnych Centauris 2 NSFIZ wynosiła nie mniej niż 20.000.000,00 PLN; _c_ Spółka zobowiązała się na bieżąco informować o sytuacji finansowej Centauris 2 NSFIZ , w tym w szczególności o wartości certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów, w tym aktywów zastawionych; _e_ Globus zobowiązał się, że w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym spełnione będą łącznie następujące warunki: _1_ doręczenia Globus kopii _w postaci elektronicznej lub innej_ zażalenia Emitenta na postanowienie wraz z prezentatą _potwierdzeniem wpływu do Sądu_ albo potwierdzeniem nadania przesyłką poleconą do Sądu, którego zakres zaskarżenia nie obejmuje _i_ udzielenia zabezpieczenia w postaci dokonania zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ oraz _ii_ sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 PLN; _2_ niewniesienia przez Spółkę w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. skargi na dokonane przez komornika w dniu 5 czerwca zajęcia dotyczące 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ; _3_ doręczenia Globus kopii _w postaci elektronicznej lub innej_ pisemnego oświadczenia zarządu Spółki, złożonego nie wcześniej niż 20 czerwca 2019 r., że wniesione środki zaskarżenia bądź jakiekolwiek inne środki zaskarżenia, nie są sprzeczne z powołaną wyżej umową, postanowienie oraz dokonane przez komornika w dniu 5 czerwca zajęcia dotyczące 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ nie zostały zaskarżone w inny sposób; złoży u komornika pismo, w którym oświadczy, że cofa wniosek o wykonanie postanowienia, który wywołał postępowanie komornicze co do zajęcia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych oraz wierzytelności wskazanych w postanowieniu za wyjątkiem wniosku o zajęcie 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ ; wniesie o natychmiastowe wydanie postanowienia o uchyleniu wszystkich zajęć dokonanych przez komornika w ramach postępowania komorniczego, za wyjątkiem zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ; wniesie o kontynuowanie postępowania komorniczego wyłącznie w zakresie 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ oraz o umorzenie postępowania komorniczego w pozostałym zakresie. _f_ Globus zobowiązał się, że nie wniesie do komornika, ani innego komornika sądowego pisma _wniosku_ skutkującego zajęciem składnika majątkowego lub składników majątkowych Spółki innych niż 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris 2 NSFIZ. Nadzorca Sądowy wyraził zgodę na zawarcie wyżej powołanej umowy. Umowa jest ważna i skuteczna od dnia jej zawarcia. Spółka informuje o wykonaniu umowy przez jej strony” Podpisy osób reprezentujących emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-16
GBK Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
3,75
2019-09-24
GBK Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-11
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-06
GBK Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok
3,75
0,00