Notowania

SFINKS: strona spółki
11.07.2019, 20:53

SFS Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2019 oraz 39/2019 dotyczących żądań akcjonariuszy wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku [„NWZ”] dodatkowych punktów, Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie [„Spółka”] informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku obrad NWZ.
W związku z tym dodane zostały - po punkcie 5 - punkty zaproponowane przez Akcjonariusza, zgodnie z żądaniem przekazanym raportem bieżącym 37/2019, oraz - po punkcie dot. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki - dwa kolejne punkty dotyczące wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z żądaniem Akcjonariuszy przekazanym raportem bieżącym 39/2019. Z kolei punkty dot. powołania nowych członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję (zastępujący pierwotnie ogłoszony punkt porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”) oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zaproponowane przez Akcjonariusza, zgodnie z żądaniem Akcjonariusza przekazanym raportem bieżącym 37/2019, zostały dodane jako kolejne punkty i oznaczone jako odpowiednio punkt 14 i 15 porządku obrad NWZ. Zmieniony porządek obrad NWZ: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Sfinks Polska S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Sphinx oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką. 9.Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Sfinks Polska S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Chłopskie Jadło oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką. 10.Odwołanie wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 12.Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także delegowanie wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także delegowania wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 13.Powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 14.Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 15.Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 16.Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 17.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał do nowych i zmienionych punktów porządku obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-12
SFS Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
0,93
0,00
2019-07-11
SFS Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku
0,93
0,00
2019-07-11
SFS Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P – zawarcie umowy objęcia akcji serii P z Sylwestrem Cackiem
0,98
-5,10
2019-07-09
SFS Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
0,93
+2,15
2019-07-09
SFS Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
0,93
+2,15
2019-07-09
SFS Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów i złożenie projektów uchwał
0,93
+4,30
2019-07-04
SFS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 28 06 2019 r
0,93
+1,08
2019-07-02
SFS Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P – uchwała Rady Nadzorczej
0,89
0,00
2019-06-28
SFS Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
0,84
0,00
2019-06-28
SFS Aktualizacja informacji nt. umów zawartych z BOŚ S.A. w związku z podjęciem uchwał na ZWZ Spółki
0,84
0,00