Notowania

POLWAX: strona spółki
31.07.2019, 14:25

PWX Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2019 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa”).
Bank zobowiązał się wobec Spółki, że w okresie do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania Spółki przez Bank, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r. („Okres Obowiązywania”), do powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z Umowy Kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw Banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń Banku w sposób inny niż przewidziany Umową. Bank będzie udostępniał finansowanie wynikające z Umowy Kredytowej w granicach limitu kredytowego danego kredytu, a w szczególności nie będzie blokować Spółce żadnych środków pieniężnych, będzie umożliwiał korzystanie z Kredytu Wieloproduktowego, w tym będzie udostępniał środki na kolejne wykorzystanie w ramach tego Kredytu. W Okresie Obowiązywania, Bank będzie wystawiał Gwarancje i Akredytywy w granicach limitu, jaki Umowa Kredytowa przewiduje. Spółka zobowiązała się m.in.: (i) w Okresie Obowiązywania powstrzymać się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej oraz trzeciej transzy, (ii) do przedstawienia Bankowi, w określonych w Umowie terminach, planu podejmowanych działań wraz z harmonogramem zakończenia realizacji Projektu Future wraz z informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów tego Projektu, (iii) do doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii E, tak aby dokonać jego publikacji w jak najszybszym terminie (iv) do przedstawienia Bankowi, w określonych w Umowie terminach informacji o statusie sporu sądowego nt. roszczeń, jakie Orlen Projekt SA wysuwa względem Spółki (v) do informowania w określonych w Umowie terminach o postępach w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy Projektu Future. Bank może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Spółkę jej postanowień. Strony zobowiązały się do dołożenia najwyższej staranności oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji celem zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania Spółki przez Bank do dnia 30 września 2019 roku. Wcześniejsze uzgodnienia Stron ustalające przejściowe zasady współpracy pomiędzy Bankiem, a Spółką były uregulowane umową z dnia 11 czerwca 2019 roku (raport bieżący nr 40/2019). Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
PWX Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.
2,90
+1,90
2019-10-22
PWX Czasowe wstrzymanie prac prospektowych
2,90
+1,90
2019-10-21
PWX Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.
2,96
-1,86
2019-10-18
PWX Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego
3,06
-3,44
2019-10-17
PWX Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
3,00
+1,66
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62