Notowania

ELZAB: strona spółki
8.08.2019, 17:19

ELZ Udzielenie Prokury

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że na mocy uchwały Zarządu nr 20/2019 z dnia 08.08.2019 roku udzielona została prokura Pani Lucynie Tumasz zajmującej stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych. Udzielona prokura obejmuje umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu. Prokura udzielona została od dnia 08.08.2019 roku.
Życiorys zawodowy: Pani Lucyna Tumasz, lat 40, wykształcenie wyższe. Absolwenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach (studia magisterskie) na kierunku Logistyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy (studia licencjackie) na kierunku Handel Międzynarodowy. Doświadczenie zawodowe: Pani Lucyna Tumasz posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem 200 osób, realizowania założeń budżetowych oraz realizację planów produkcyjnych, projektów oszczędnościowych związanych z ograniczaniem kosztów złej jakości jak również zwiększaniem wydajności linii produkcyjnej. Wdrażanie nowych rozwiązań z lean tj. kanban, 5s, smed, oraz 5why, 8d a także wdrożenia ISO 9001-2015. Dodatkowo posiada umiejętności w zakresie organizacji warsztatów i szkoleń. Przebieg pracy zawodowej: 2018.02 – nadal ELZAB S.A. •Dyrektor ds.operacyjnych •Kierownik Jakości 2003 – 2018 Nexteer Automitive •Dyrektor Produkcji •Kierownik Produkcji •Industrial Engineer •Leader Lean Manufacturing •WPO •Team Leader •Operator maszyn 2002 - 2003 IR •Spedytor 1998 - 2002 Sizan- Alda- Sept •Księgowa •Sekretarka •Specjalista ds. marketingu Inne: Kursy i szkolenia dotyczące nowoczesnych i oszczędnych technik zarządzania produkcją, APICS strategicznego zarządzania, Lean Management, japońskich techniki 5s, International Management Systems, Strategic Management of Resources, mapowania strumienia wartości, AutoCad Consult oraz wiele innych. Znajomość języków obcych: j. angielski. Wg złożonego oświadczenia Pani Lucyna Tumasz: - wyraziła zgodę na powołanie na Prokurenta Spółki, - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna par. 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim...

Inne komunikaty