Notowania

STELMET: strona spółki
12.08.2019, 16:29

STL Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego

Zarząd Stelmet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku spółka zależna MrGarden sp. z o.o. (MrGarden) podpisała z bankiem PKO BP S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania przez MrGarden z określonych produktów bankowych. W ramach ww. pakietu dokumentów zawarty został aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 13 sierpnia 2015 r. mający na celu przedłużenie korzystania z dotychczasowego limitu na kolejny 3-letni okres oraz podwyższenie kwoty limitu o 32 mln PLN tj. do kwoty 82 mln PLN.
W ramach umowy MrGarden ma możliwość wykorzystania limitu kredytowego: a) do kwoty 50 mln PLN w formie kredytu w rachunku bieżącym (do wykorzystania w PLN, EUR i GBP), lub b) do kwoty 70 mln PLN w formie kredytu obrotowego odnawialnego (do wykorzystania w PLN, EUR i GBP). W ramach umowy MrGarden ma również możliwość wykorzystania sublimitu do kwoty 12 mln PLN w formie gwarancji bankowych w obrocie krajowym oraz kredytu obrotowego odnawialnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych przez Bank z wystawionych gwarancji bankowych. Łączne zadłużenie MrGarden z tytułu wymienionych produktów nie może przekroczyć 82 mln PLN. Okres obowiązywania/wykorzystania limitu kredytowego wielocelowego wydłużono do 12 sierpnia 2022 r. Wykorzystanie limitu kredytowego wielocelowego w podwyższonej kwocie uzależnione jest w szczególności od udzielenia przez Emitenta poręczenia do kwoty 123 mln zł (Poręczenie), przy czym udzielenie przedmiotowego poręczenia wymaga uzyskania zgody ze strony Rady Nadzorczej Emitenta. O udzieleniu poręczenia na powyższych warunkach Spółka poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. W związku z zawarciem powyższego aneksu ustanowione zostaną na mocy odrębnych dokumentów zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące w szczególności: i) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność MrGarden sp. z o.o., do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 123 mln PLN, ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy/umów ubezpieczenia zapasów, o których mowa powyżej, iii) przelew wierzytelności pieniężnych MrGarden wobec jej wybranych odbiorców, iv) weksel własny in blanco wystawiony przez MrGarden wraz z deklaracją wekslową, v) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami posiadacza rachunków bankowych wobec Banku, vi) wskazane powyżej Poręczenie na zasadach ogólnych udzielone na rzecz Banku przez Emitenta do kwoty 123 mln zł. W pozostałym zakresie, uzgodnione pomiędzy stronami zasady korzystania z ww. produktów bankowych zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju współpracy.

Inne komunikaty