Notowania

POLWAX: strona spółki
14.08.2019, 14:40

PWX Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Dominika Tomczyka przekazane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym akcjonariusz poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonanym zbyciem w dniu 14.08.2019 r. wszystkich posiadanych akcji Spółki oraz praw poboru nowych akcji Spółki.
Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna szczegółowa: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty