Notowania

CFSA: strona spółki
27.08.2019, 16:17

CFS Zawarcie umowy cesji wierzytelności

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2019 r. zawarł z instytucją działającą na rynku finansowym, umowę cesji wierzytelności (,,Umowa”), na mocy której nabył portfel wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 43 mln zł, za cenę ustaloną na warunkach rynkowych.
Transakcja została w pełni opłacona. Umowa nie zawiera warunków zawieszających, jak również nie przewiduje postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od standardów stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty