Notowania

GETBACK: strona spółki
29.08.2019, 21:06

GBK Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Emitent") informuje o dokonanej przez Emitenta operacji przeszacowania portfeli wierzytelności, które to portfele wierzytelności znajdują się w zarządzaniu Emitenta począwszy od dnia bilansu otwarcia 2018 r (czyli na dzień 31.12.2017).
Emitent jednocześnie informuje, że w trakcie badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r., które to badanie jest prowadzone przez biegłego rewidenta, wystąpiła konieczność przeszacowania wartości portfeli wierzytelności począwszy od dnia 31.12.2017 r., ze względu na nowe założenia biznesowe. Obecnie portfele zostały wycenione następującą metodą: 1. Portfele będące przedmiotem transakcji z Hoist AB (publ.) zostały wycenione na poszczególne okresy sprawozdawcze wg ceny nabycia skorygowanej o rozliczenie cut-off; 2. Portfele z funduszu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2, będącego aktualnie w likwidacji zostały wycenione według przewidywanej ceny zbycia; 3. Wycena pozostałych portfeli pozostających w funduszach, w których Emitent jest większościowym posiadaczem certyfikatów – według stanu wiedzy na temat odzysków historycznych, jakości danych oraz strategii windykacyjnej wg stanu na dzień 31.12.2018., przy przyjęciu nowego, rynkowego poziomu kosztów serwisu 4. portfele zakupione na rynku hiszpańskim i bułgarskim – według ceny zbycia skorygowanej o rozliczenie cut-off; 5. portfele zakupione na rynku rumuńskim – po urealnieniu kosztów serwisu do poziomu rynkowego. Wyniki przeszacowania zostały przedstawione w załączonej tabeli. wycena portfeli | opublikowane sprawozdania | wg stanu wiedzy na 29.08.2019 | różnica 31.12.2018 | 1 119 899 266,79 | 1 106 435 218,43 |-13 464 048,36 30.06.2018 | 1 433 729 289,80 | 1 167 560 000,11 |-266 169 289,70 31.12.2017 | 1 751 883 062,98 | 1 240 235 679,07 |-511 647 383,91 W ocenie Emitenta żadna z zaproponowanych do chwili obecnej przez biegłego rewidenta korekt sprawozdania finansowego nie ma wpływu na możliwości finansowe realizacji układu oraz Planu Restrukturyzacji, który był budowany w oparciu o dane na 31.12.2018 r. Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-16
GBK Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-11
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-06
GBK Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok
3,75
0,00