Notowania

POLWAX: strona spółki
11.09.2019, 13:19

PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11.09.2019 r. otrzymał od Pana Roberta Bednarskiego oświadczenie o rezygnacji z dniem dzisiejszym z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Robert Bednarski w przesłanym oświadczeniu nie wskazał przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty