Notowania

PANOVA: strona spółki
26.09.2019, 20:43

NVA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26.09.2019 r. zawarł następujące umowy:
1) warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie, oraz 2) warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o., będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu. Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o. do dnia 11.10.2019 r. Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence. Umowa, o której mowa w pkt. 1) powyżej, została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27.06.2019 r. Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. wynosi 1.822.285,00 EUR. Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.,w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta. Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa, o której mowa w pkt. 2) powyżej, została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27.06.2019 r. Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. wynosi 650.842,00 EUR. Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o.,w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta. Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Zwrot pożyczek udzielonych spółkom będącym przedmiotem transakcji do Emitenta nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Szczegółowe warunki przedmiotowych umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawartymi warunkowymi umowami sprzedaży, o których mowa powyżej, oraz umową sprzedaży udziałów z dnia 14.08.2019 r., które przedmiotem była sprzedaż 100% udziałów spółki PA NOVA INVEST 3 Sp. z o.o., łączny zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 12,9 mln zł, dług netto grupy kapitałowej ulegnie zmniejszeniu o równowartość 26,1 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczek ze spółek będących przedmiotem transakcji wyniesie 25,1 mln zł. Ponadto w dniu 26.09.2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o. Na podstawie zawartego aneksu Strony zgodnie postanowiły wydłużyć termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do dnia 31 października 2019 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty