Notowania

GPW: strona spółki
1.10.2019, 10:03

GPW Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2019 z dnia 4 września 2019 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o zmianę treści projektu uchwały dotyczący sprawy objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez Zarząd GPW S.A. na dzień 1 października 2019 r.
Uzasadnienie akcjonariusza: Po dokonanej analizie przedłożonego przez Zarząd Giełdy projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz – Skarb Państwa przedstawia nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W stosunku do propozycji Zarządu Giełdy niniejszy projekt Regulaminu zawiera następujący zmiany: • w § 1 ust. 1 uzupełniono zakres przedmiotowy Regulaminu o sprawy związane z jego zwołaniem (zmiana redakcyjna, konsekwencja § 2 Regulaminu); • uwzględniając definicję Regulaminu zawartą w § 1 ust. 2 lit. e) dokonano zmiany w całym tekście Regulaminu poprzez usunięcie słowa „niniejszy” (zmiana redakcyjna); • w § 2 usunięto ustępy od 3 do 7 dot. odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia z uwagi na wątpliwości prawne związane z możliwością odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia. Ustawą z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) ustawodawca w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulował wprost uprawnienie do odwołania zgromadzenia wspólników. Jednocześnie ustawodawca nie przewidział w Kodeksie spółek handlowych (Ksh) odpowiednich regulacji prawnych w stosunku do spółki akcyjnej. Dodatkowo kwestie te, z uwagi na zakres upoważnienia statutowego, nie powinny być przedmiotem Regulaminu; • w § 3 ustępy od 1 do 4 zostały przeniesione do § 4 (zmiana redakcyjna); • w § 4 w ustępie dotyczącym formy pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu usunięto formę kwalifikowaną pełnomocnictwa dostosowując brzmienie Regulaminu do przepisów Ksh; • w § 13 ust. 1 usunięto maksymalny czas trwania przerwy porządkowej zarządzanej samodzielnie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ze względu na uelastycznienie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego WZ; • w § 19 usunięto ust. 2 jako konsekwencja przedmiotowej treści uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia Regulaminu WZ (usunięty ustęp odnosił się do wprowadzanych zmian w Regulaminie). Projekt uchwały i uzasadnienie do niej stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty