Notowania

WSE uzupełnienie raportu bieżącego nr 70/2019 - Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość e-mail, której załącznik stanowiła notka biograficzna Pana Marcusa Prestona. Notka biograficzna stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załącznik nr 1 – notka biograficzna Pana Prestona Podstawna prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty